O curso interactivo de galego divídese en dez unidades nas que se desenvolven distintos motivos comunicativos: presentación e descrición de persoas, a casa, o traballo, a comida, as viaxes, etc. Cada unidade conta con dúas locucións en audio e unha en vídeo que ilustran tres situacións comunicativas relacionadas co tema da unidade. Ademais, os exercicios das unidades axudan a coñecer e aprende-las estructuras lingüísticas do idioma. O usuario do curso dispón tamén dun conxunto de notas sobre gramática e expresión que lle axudarán a comprender e expresarse mellor en galego.
 
Unidade 4

Lugares e direccións


SITUACIÓNS:

Vídeo: Chegar a Rivadavia

Audio: ¿Por onde se vai á estación de autobuses?

Audio: Unha excursión organizada


ACTIVIDADES:

COMPRENSIÓN

EXPRESIÓN

GRAMÁTICA

VOCABULARIO


INFORMACIÓN GRAMÁTICAL

Notas de expresión

Notas de gramática


VOCABULARIO


COMPLEMENTOS:

As viaxes a pé

 ¿A quen vai dirixido?


Este curso vai dirixido a usuarios de internet non galegofalantes coñecedores de castelán que estean interesados en adquirir uns coñecementos básicos de galego. As actividades das que consta o curso poden empregarse tamén como materiais de apoio e complemento nos cursos de lingua presenciais e tutelados.

 
¿Como se utiliza?


A maneira en que se organiza o curso permite que poida utilizarse tanto de xeito secuencial como selectivo. O usuario terá a posibilidade de ir completando as actividades correlativamente desde a primeira ata a décima, ou ben de seleccionar, coa axuda do plan do curso, as unidades ou as actividades que lle interesen.

       
¿Cales son os seus obxectivos?


Co desenvolvemento das actividades que constitúen o curso perséguese a adquisición e o perfeccionamento das habilidades comunicativas básicas, tanto para a comprensión como para a producción de mensaxes orais e escritas.

As actividades deste curso axudan a mellora-la comprensión do galego falado e escrito, a aumenta-lo coñecemento da gramática e do vocabulario e tamén a descubrir algúns aspectos da cultura galega.

       
¿Como se organizan as actividades do curso?

 

Cada unha das unidades que conforman o curso conta con catro tipos de actividades:

COMPRENSIÓN

As actividades de comprensión perseguen desenvolve-las capacidades que permitan que o alumno sexa capaz de interpretar e comprender textos orais e escritos.

EXPRESIÓN

Coas actividades de expresión procúrase aumentar e mellora-los recursos expresivos na comunicación oral e escrita.

GRAMÁTICA

Os exercicios de gramática axudan a que o alumno acrecente os seus coñecementos sobre a gramática do galego.

VOCABULARIO

As actividades de vocabulario están deseñadas co fin de que o alumno coñeza o léxico fundamental do galego.

       
¿Ofrécense materiais de consulta?

A información lingüística necesaria para o desenvolvemento das actividades do curso aparece distribuída en dúas seccións que o alumno poderá consultar en calquera momento:

VOCABULARIO

Un pequeno vocabulario coa correpondencia en castelán das palabras utilizadas e con información sobre a conxugación dos verbos.


INFORMACIÓN GRAMATICAL

Un conxunto de notas sobre recursos expresivos e explicacións gramaticais.

       
¿Para que serven os complementos?

Na sección COMPLEMENTOS agrúpase un conxunto de materiais que lle permiten ó alumno amplia-la súa formación lingüística e coñecer algúns aspectos da cultura galega.

       
¿Como se avalían os coñecementos adquiridos?
 
O curso conta cun sistema de avaliación e control que lle permite ó alumno coñece-los seus progresos e o nivel de desenvolvemento en que se encontra en cada momento.
       
¿Como se resolven as dúbidas?

Co recurso correo ó titor os usuarios do curso poden facer consultas sobre as dúbidas lingüísticas que lle xurdan ó realiza-las actividades. O titor atenderá tamén as suxestións que sobre o curso lle acheguen os usuarios.

 
Entidades participantes
 
Financiado por:
   
 
Deseño, dirección e elaboración de contidos:
 
 
Deseño, dirección e desenvolvemento tecnolóxico e gráfico:
 
 
Dirección e coordinación do proxecto:
 
 
créditos