Saudar e despedirse
Dar e pedir información sobre as persoas
Describi-lo aspecto físico das per-soas
Expresar agradecemento
 
Verbos ser e estar
Perífrases verbais
Pronomes persoais
Xénero e número
Contraccións de artigos e demostrativos
Posesivos
Numerais cardinais
Pronuncia de vocais e consoantes


   
 
 

Dar e pedir información sobre o traballo
Preguntar e dicir qué fai alguén
Solicitar e ofrecer información sobre as condicións de traballo
Describir accións habituais
 
Verbos ir e vir
Presente de Indicativo
Pronomes persoais
Artigos definidos e indefinidos
Numerais cardinais
Adverbios de lugar e tempo
Acentuación
Pronuncia de vocais e conso-
antes
   
 
 

Dar e solicitar información sobre a vivenda
Describir e situar obxectos
Accións e actividades cotiás
Ordenar que se faga algo
 
Pospretérito
Imperativo
Pronomes persoais
Cuantificadores
Posesivos
Numerais ordinais
Adverbios de lugar
Pronuncia de vocais e cons-
oantes
   
 
 

Preguntar e dicir ónde vive alguén
Indicar cómo se chega a un sitio
Dar e solicitar información sobre a distancia e o tempo
Dar e pedir información sobre medios de transporte
 
Presente de Indicativo
Pretérito de Indicativo
Imperativo
Pronomes persoais
Contraccións de artigos
Cuantificadores
Posesivos
Adverbios de lugar
Preposicións
Pronuncia de vocais e conso-
antes


   
 
 

Expresa-lo gusto e a preferen-
cia sobre comidas e bebidas
Facer pedimentos
Pedir e acepta-las desculpas
Ofrecer e rexeitar algo
 
Verbos poder, querer e gustar
Presente de Indicativo
Copretérito
Pospretérito
Presente de Subxuntivo
Pretérito de Subxuntivo
Pronomes persoais
Xénero de substantivos
Pronuncia de vocais e conso-
antes
   
 
 

Preguntar e dici-lo prezo de algo
Pedir e da-la opinión sobre un producto
Expresar cantidades e medidas
Dar instruccións
 
Pretérito de Indicativo
Pronomes persoais
Contraccións de demostrativos
Posesivos
Numerais cardinais
Comparación
Entoación
Pronuncia de vocais e consoantes

   
 
 

Facer plans
Suxerir facer algunha cousa
Aceptar e rexeitar suxestións
Dar información sobre o tempo atmosférico

 
Verbos ter, haber e ir
Pretérito de Indicativo
Copretérito
Perífrases verbais
Pronomes persoais
Número de substantivos e adxectivos
Cuantificadores
Adverbios de lugar e de tempo
Preposicións
Pronuncia de vocais e conso-
antes

   
 
 

Expresa-lo estado físico e anímico das persoas
Describir unha doenza
Dar consellos
Pedir desculpas
 
Uso dos tempos de pasado
Futuro de Indicativo
Pretérito de Subxuntivo
Perífrases verbais
Pronomes persoais
Cuantificadores
Adverbios de tempo
Conxuncións
Interxeccións
Pronuncia de vocais e conso-
antes

   
 
 

Intercambiar opinións
Pedir e dar argumentos
Expresar aprobación e desaprobación
Describir unha acción no seu desenvolvemento

 
Pretérito de Indicativo
Presente de Subxuntivo
Perífrases verbais
Infinitivo conxugado
Pronomes persoais
Identificadores
Preposicións
Pronuncia de vocais e conso-
antes

   
 
 

Expresa-la opinión sobre un tema de actualidade
Expresar acordo e desacordo
Compara-lo pasado co presente
Relatar experiencias persoais
 
Uso dos tempos verbais
Infinitivo conxugado
Pronomes persoais
Cuantificadores
Adverbios de tempo e modo
Conxuncións
Acentuación
Entoación
Pronuncia de vocais e conso-
antes